Gijang-gun

Residents

COVID-19 Vaccination Information

Fourth COVID-19 Vaccination(Second Booster) Guideline for Foreign Residents aged 60 and older

COVID-19 Vaccination Guideline for Foreign Children aged 5 to 11 years Staying in the Republic of Korea

COVID-19 Vaccination (Booster) Guideline for Foreign Teens aged 12 to 17 years Staying in the Republic of Korea

Notice of COVID-19 booster shot vaccination for people above the age of 18 (Busan Metroplitan City)

COVID-19 Booster Shot Guideline for Foreign Nationals (18 years or older) Staying in the Republic of Korea (Korean, English)

(Korea Immigration Service) Get your Covid booster jab!

Vaccination Guide for Foreign Nationals in Korea

How to make a COVID-19 Vaccine Appointment Online

COVID-19 Vaccination Certification Information


Busan COVID-19 Vaccination Contact Information

Busan COVID-19 Vaccination Contact Information : Gu/Gun, Operating Day, Operating Hours, Phone Number
Gu/Gun Operating Day Operating Hours Phone Number
Jung-gu Weekdays 09:00~18:00 051-600-4800
Seo-gu Weekdays 09:00~18:00 051-290-5346, 5347, 5348, 5349
Dong-gu Weekdays 09:00~18:00 051-440-6500
Yeongdo-gu Weekdays 09:00~18:00 051-419-6256, 6257, 6258
Busanjin-gu Weekdays 09:00~18:00 051-605-8656, 8657, 8658, 8659, 8660, 8661, 8662, 8663, 8664, 8665
Dongnae-gu Weekdays 09:00~18:00 051-550-4961
Nam-gu Weekdays 09:00~18:00 051-607-3260, 3262, 3263
Buk-gu Weekdays 09:00~18:00 051-309-7994
Haeundae-gu Weekdays 09:00~18:00 051-749-4790
Saha-gu Weekdays 09:00~18:00 051-220-0000
Geumjeong-gu Weekdays 09:00~18:00 051-519-5820
Gangseo-gu Weekdays 09:00~18:00 051-970-3415
Yeonje-gu Weekdays 09:00~18:00 051-665-5321, 5322
Suyeong-gu Weekdays 09:00~18:00 051-610-3913
Sasang-gu Weekdays
09:00~18:00 051-310-7940
Gijang-gun Weekdays 09:00~18:00 051-709-2800

Booster Shot Interval by Target Age/Group

Booster Shot Interval by Target Age/Group
Target Previous Guidelines Current Guidelines
Seniors over 60 4 months 3 months
People aged 18 to 59
(high-risk groups)
Residents and workers at vulnerable facilities to infection
Residents and workers at convalescent hospitals
Workers at medical institutions
People with underlying medical conditions
People aged 18 to 59
(general population)
5 months
Janssen vaccine recipients, people with low immune systems 2 months 2 months

The interval between primary vaccination and boosters for all adults over 18 has been shortened to 3 months.

Everyone 18 years and older who was fully vaccinated against COVID-19 at least three months ago can now sign up for a booster shot. Those eligible can make reservations at the KCDC website (https://ncvr.kdca.go.kr/)Fully vaccinated illegal residents will be exempted from fine and entry restrictions

Consent Form for COVID-19 Vaccination and Personal Information Use and Collection (for foreigners)

COVID-19 VACCINATION GUIDELINEWHAT TO EXPECT AT YOUR COVID-19 VACCINATION APPOINTMENTINFORMATION ABOUT ADVERSE EVENTS FOLLOWING VACCINATION AND WHAT TO EXPECT

Busan’s COVID-19 Vaccination Information

COVID-19 Vaccination Information (by KDCA)

Ministry of Food and Drug Safety – COVID-19 Vaccine and Treatment Information


18세 이상 외국인 코로나19 백신 3차 접종 안내

    * 접종대상 : 18세 이상(2004. 12. 31. 이전 출생자) 2차 접종 후 3개월 경과자
     ※ 얀센백신접종자(1차접종)는 2개월 후부터 접종
    * 접종예약
     ▷ 등록외국인 : 온라인 사전예약(ncvr.kdca.go.kr) 또는 전화예약
     ▷ 미등록외국인 : 기본접종 시 발급받은 임시관리 번호로 전화예약 또는 접종기관 방문예약
     ▷ 단기체류 외국인 : 인근 보건소 방문하여 임시관리번호 발급, 해외접종력 등록 후 전화예약 또는 접종기관 방문예약
    * 접종장소/백신 : 인근 위탁의료기관 / mRNA 백신(화이자 또는 모더나)
    * 보건소 문의처
    
    중  구
    051-600-4800
    부산진구
    051-605-8656~7
    해운대구
    051-749-4790~1
    연 제 구
    051-665-5321~2
    서  구
    051-290-5346~9
    동 래 구
    051-550-4961
    사 하 구
    051-220-0000~9
    수 영 구
    051-610-3913
    동  구
    051-440-6500
    남  구
    051-607-3260~3
    금 정 구
    051-519-5820
    사 상 구
    051-310-7940
    영 도 구
    051-419-6256~8
    북  구
    051-309-7994
    강 서 구
    051-970-2721~4
    기 장 군
    051-709-2800
    
     ※ 신분정보는 백신접종 목적으로만 이용되며, 통보의무 면제제도에 의해 출입국, 외국인 관서에 불법체류사실이 통보되지 않음
    
    Notice of COVID-19 booster shot vaccination
     for people above the age of 18
    
    * If you are age 18+ years(born before Dec. 31 in 2004) and fully vaccinated, booster shots are recommended. 
     ▷ Pfizer/Moderna : three months after the second dose
     ▷ Janssen : two months after the first dose
    * Schedule an appointment for vaccination
     ▷ Registered foreigner: 
       Visit the COVID-19 vaccination reservation system website (ncvr.kdca.go.kr), accessible on PC and mobile devices or make a reservation by phone 
     ▷ Un-registered foreigner: 
       Make a reservation by phone or visit a designated medical institution to schedule an appointment with your temporary code issued with your previous  vaccination.
     ▷ Short-term stay foreigner: 
       Make a reservation by phone or visit a designated medical institution to schedule an appointment after receiving a temporary code from your neighborhood community health center and registering your past vaccination   record from overseas 
    * Vaccination site/type (manufacturer): Nearby designated medical institution/ mRNA vaccine (Pfizer or Moderna)
    * Contact Information of Community Health Centers 
    
    Jung-gu
    051-600-4800
    Busanjin-gu
    051-605-8656~7
    Haeundae-gu
    051-749-4790~1
    Yeonje-gu
    051-665-5321~2
    Seo-gu
    051-290-5346~9
    Dongnae-gu
    051-550-4961
    Saha-gu
    051-220-0000~9
    Suyeong-gu
    051-610-3913
    Dong-gu
    051-440-6500
    Nam-gu
    051-607-3260~3
    Geumjeong-gu
    051-519-5820
    Sasang-gu
    051-310-7940
    Yeongdo-gu
    051-419-6256~8
    Buk-gu
    051-309-7994
    Gangseo-gu
    051-970-2721~4
    Gijang-gun
    051-709-2800
    
     ※ Immigration authorities will not be informed of your immigration status.

关于十八岁以上人群(包括外国人)接种新冠疫苗第三针的通知
    
    * 接种对象:十八岁以上人群(2004年12月31日之前出生者)当中接种疫苗第二针后过三个月的人
     ※ 接种“杨森”疫苗(接种第一针)后超过两个月的人
    
    * 接种预约
     ▷ 登录外国人:线上预约(ncvr.kdca.go.kr)或电话预约
     ▷ 未登录外国人:用在接种疫苗第二针(“杨森”疫苗第一针)时领取的临时编号进行电话预约或前往就近受委托的定点医疗机构进行预约
     ▷ 短期滞留外国人:前往就近保健所领取临时编号、登记海外接种记录后进行电话预约或前往就近受委托的定点医疗机构进行预约
    
    * 接种地点/疫苗种类 : 就近受委托的定点医疗机构 / mRNA疫苗(辉瑞或莫德纳)
    
    * 各区保健所咨询联系方式
    
    中区
    051-600-4800
    釜山镇区
    051-605-8656~7
    海云台区
    051-749-4790~1
    莲堤区
    051-665-5321~2
    西区
    051-290-5346~9
    东莱区
    051-550-4961
    沙下区
    051-220-0000~9
    水营区
    051-610-3913
    东区
    051-440-6500
    南区
    051-607-3260~3
    金井区
    051-519-5820
    沙上区
    051-310-7940
    影岛区
    051-419-6256~8
    北区
    051-309-7994
    江西区
    051-970-2721~4
    机张郡
    051-709-2800
    
    
     ※ 个人信息仅用于疫苗接种。按照通知义务免除制度不将非法滞留信息通知给有关出入境、外国人的单位。
    
     HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TIÊM PHÒNG 
    VẮC-XIN COVID-19 MŨI 3
    
    * Đối tượng tiêm chủng: Trên 18 tuổi (người sinh trước ngày 31/12/2004) đã tiêm phòng mũi 2 được trên 3 tháng
     ※ Người đã tiêm vắc-xin Janssen có thể tiêm phòng sau 2 tháng kể từ khi tiêm mũi 1
    * Đặt lịch tiêm:
     ▷ Người đã đăng ký thẻ người nước ngoài: Đăng ký trực tuyến (ncvr.kdca.go.kr) hoặc đặt lịch qua điện thoại
     ▷ Người chưa đăng ký thẻ người nước ngoài: Đặt lịch qua điện thoại bằng mã số quản lí tạm thời đã nhận được khi tiêm mũi cơ bản hoặc đến trực tiếp cơ quan tiêm chủng để đăng ký
     ▷ Người nước ngoài cư trú ngắn hạn: Đến trạm y tế gần nhất xin cấp mã số quản lí tạm thời, đặt lịch qua điện thoại hoặc đến trực tiếp cơ quan tiêm chủng sau khi đăng ký lịch sử tiêm chủng ở nước ngoài
    * Địa điểm tiêm chủng/Vắc-xin: cơ quan y tế ủy thác gần nhất/ vắc-xin mRNA (Pfizer hoặc Moderna)
    * Số điện thoại trạm y tế:
    
    Jung-gu
    051-600-4800
    Busanjin-gu
    051-605-8656~7
    Haeundae-gu
    051-749-4790~1
    Yeonje-gu
    051-665-5321~2
    Seo-gu
    051-290-5346~9
    Dongnae-gu
    051-550-4961
    Saha-gu
    051-220-0000~9
    Suyeong-gu
    051-610-3913
    Dong-gu
    051-440-6500
    Nam-gu
    051-607-3260~3
    Geumjeong-gu
    051-519-5820
    Sasang-gu
    051-310-7940
    Yeongdo-gu
    051-419-6256~8
    Buk-gu
    051-309-7994
    Gangseo-gu
    051-970-2721~4
    Gijang-gun
    051-709-2800
    
     ※ Thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho mục đích tiêm chủng và việc lưu trú bất hợp pháp không được thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc văn phòng chính phủ nước ngoài bởi chế độ miễn nghĩa vụ thông báo.